Esotech, d.d.

.

novice
o podjetju
ekologija
energetika
gradbeništvo
reference
ELEKTRO PROIZVODNJA

Ekipa

Srebrno nacionalno priznanje za inovativni projekt
»Sistem obdelave odpadnih vod v termoelektrarni Nikola Tesla A, Obrenovac«
Srebrno nacionalno priznanje za inovativni projekt »Sistem obdelave odpadnih vod v termoelektrarni Nikola Tesla A, Obrenovac«

Video posnetki

Razvojni projekt Green Hull

Vodarna Frankolovo

Vodarne Kanal ob Soči

Acroni AOD Converter

ČN Mestinje

Vrtec Šoštanj

Vodarna Frankolovo


 
zgodovina

2022

Projekti:

2021

Projekti:

2020

Projekti:

 • MINISTRSTVO ZA ZEMLJODELSTVO, SEVERNA MAKEDONIJA: Gradbena dela za izgradnjo postrojenja za čiščenje pitne vode v Občini Karbinci
 • METKA/TE TO LJUBLJANA: Izvedba strojnih in elektromontažžnih del na relokaciji daljinskega ogrevanja
 • TERMOELEKTRARNA BRESTANICA: Izdelava, dobava, montaža, preizkušanje in puščanje v pogon pomožnih tehnoloških sistemov – LOT 3 v okviru projekta »Izgradnja plinskih blokov 40-70 MW v TE Brestanica, FAZA 1B«
 • OBČINA ORAŠJE: Projektiranje in gradnja postrojenja za čiščenje pitne vode in navezava v sistem vodooskrbe
 • TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ: Varilske storitve
 • RIKO: Baterijski hranilnik NEDO
 • ELES: Dobava sekundarne opreme, izdelava in montaža omar sekundarne opreme in elektromontažna dela za objekt RTP Beričevo
 • MESTNA OBČINA VELENJE: Izvedba GOI del za projekt CTN revitalizacija starotrškega jedra
 • DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR: Remont obratovalnih zapornic pretočnih polj (HE Ožbalt, HE Fala)
 • OBČINA VERŽEJ: Podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva za celovito energetsko prenovo objektov OŠ Veržej, VD Veržej, OŠ Kobilje in ŠD Radenci
 • KOLEKTOR IGIN: RTP Krško: Dobava sekundarne opreme in izdelava omar
 • JP KOMUNALA SLOVENJ GRADEC: Izgradnja kotlovnice na lesno biomaso
 • TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ: Dobava materiala in izvedba storitev za remont ocevja kotla, turbine in generatorja bloka 6 - več sklopov
 • KOMRAD: Izgradnja postrojenja za čiščenje odtadnih voda aglomeracije Slatina in pristopne ceste
 • C&G: RTP Beričevo: Dobava in montaža opreme LR

2019

Projekti:

2018

Projekti:

 • RUDNIK UGLJA PLJEVLJA: Rekonfiguracija i modernizacija DTO sistema - I.faza
 • ELES: RTP Podlog: Izdelava, dobava in montaža opreme LR in sekundarne opreme; elektromontažna dela
 • DOLB BOVEC: Daljinsko ogrevanje na lesno biomaso Bovec
 • ELEKTRO CELJE: Izdelava projektne dokumentacije PGD, PZI in PID za tri objekte na območju DE Krško
 • TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ: Vzdrževalna in sanacijska dela na področju transporta produktov; Vgradnja lijaka za vračanje žlindre na cevni transportni trak bloka 6; Razna vzdrževalna dela v okviru remonta bloka 5 in 6; Dobava in vgradnja izpihovalcev žlindre na sesalnih glavah premogovega prahu na bloku 6 v TE Šoštanj; Vzdrževanje prašno kurilnega sistema in naprav v TE Šoštanj (sklop 1 in 2)
 • KOVIS-LIVARNA: Dobava in montaža transformatorske postaje za projekt "TP KOVIS"
 • ELES: Ureditev poslovnih prostorov v RTP Podlog
 • UTILITY COMPANY "ZHYTOMYRVODOKANAL": Rekonstrukcija KČN Zhytomyr, vključno z zamenjavo strojne in elektro opreme ter kanalizacijskega omrežja
 • ELEKTRO MARIBOR: Primarna in sekundarna oprema za RTP 110/20/10 KV Dobrava
 • KOMUNALNO PODJETJE VELENJE: Tehnološka prenova TPP 431, 325, 330
 • OBČINA NEVESINJE: Posodobitev čistilne naprave za pripravo pitne vode Alagovac
 • MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR: Zagotovitev poplavne varnosti in zagotovitev stabilnosti struge reke Meže na Ravnah in Prevaljah
 • OBČINA MISLINJA: Gradnja centra za zdravje in šport Mislinja, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki
 • OBČINA ŠOŠTANJ: Izvedba rekonstrukcije in dozidave Glasbene šole Šoštanj
 • PETROL: Povečanje prenosne moči RTP Lipa - CTP in CTP - TP AQUAFILSLO - TP KOVINTRADE CTP, ter menjava TR 232 35/5 kV s 4 MVA na 16 MVA
 • OBČINA DOLENJSKE TOPLICE: KČN Dolenjske Toplice
 • OBČINA KANAL OB SOČI: Postaja za pripravo pitne vode Ročinj
 • DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR: Remont zapornih tabel obratovalne zapornice pretočnega polja 3 HE Fala
 • MESTNA OBČINA VELENJE: Javno-zasebno partnerstvo za izvedbo projekta Vrtec Vinska Gora
 • KOLEKTOR KOLING: Izvedba vseh instalacijskih del pri izgradnji proizvodnega objekta Lonstroff

2017

Projekti:

 • JP KOMUNALA SLOVENJ GRADEC: Izgradnja vodovodnega sistema v Mislinjski dolini, vodarna Suhi dol
 • OBČINA KANAL OB SOČI: Filtracija vode Avče
 • JP KOMUNALA SLOVENJ GRADEC: Izgradnja vodovodnega sistema v Mislinjski dolini, vodarna Suhi dol
 • TE ŠOŠTANJ: Avtomatski urni nadzor voda z optimiranjem porabe (objekt DEKA 3)
 • OBČINA POLJČANE: priprava projektne dokumentacije za ČN Poljčane
 • ELEKTRO CELJE: Projektna dokumentacija in projektantski nadzor RTP Vojnik
 • GORENJE: Izvedba meritev na strojih
 • TE BRESTANICA: Izgradnja novih plinskih turbin za TE Brestanica
 • GORENJE: Dograditev TP Gorenje Marles 4 in kablovod TP Serioplast
 • KOMUNALA NOVO MESTO: Začasna sanacija komunalne čistilne naprave Dolenjske Toplice
 • ELES: Dobava in montaža naprav lastne rabe za stikališče 110 kV RTP Plave
 • ELEKTRO MARIBOR: Izdelava projektne dokumentacije za RTP 110/20 kV Dobrava
 • SAVSKE ELEKTRARNE LJUBLJANA: Zamenjava tesnil in obnova protikorozijske zaščite prelivnega polja 5 na HE Vrhovo
 • PETROL ENERGETIKA: Obnova črpališča SIIIa
 • TE PLOMIN: Rekonstrukcija lamelnega usedalnika
 • KOMUNALNO PODJETJE VELENJE: Posodobitev interne toplotne postaje ITP 340-5
 • OBČINA KANAL OB SOČI: Vodarna Ložice
 • KORONA: Jez Podselo, rekonstrukcija pripadajoče elektro opreme
 • SIJ METAL RAVNE: Nova TP za izvedbo elektro in strojnih inštalacij za novo kontinuirno peč za toplotno obdelavo v Valjarni
 • ISTARSKI VODOVOD: Izdelava projektne dokumentacije za rekonstrukcijo črpalne postaje in transformatorske postaje Sv. Ivan
 • SIJ METAL RAVNE: Izdelava projektne dokumentacije za rekonstrukcijo SN stikalne celice TP Mehanična delavnica in izgradnje nove TP
 • HESS: Vzpostavitev oddaljenih delavnih mest gorvodnih hidroelektrarn na HE Brežice
 • PETROL ENERGETIKA: Obnova VN in SN opreme CTP IV. Faza za TP Livarna

2016

Projekti:

 • ELEKTROPRIVREDA ČRNE GORE AD NIKŠIĆ: Idejni projekt TE Pljevlja
 • HENKEL MARIBOR: Industrijska čistilna naprava
 • ELES: RTP Podlog, Izdelava in dobava omar sekundarne opreme, lastne rabe, omaric merilne napetosti in izvajanje elektromontažnih del
 • SIJ ACRONI: AOD converter
 • SIJ ACRONI: Transformatorski postaji TP LTO in TP WTP
 • SIJ RAVNE SYSTEM: Migracija strojev
 • SIJ ACRONI: Izvedba tehnoloških instalacij na liniji za toplotno obdelavo HTL
 • OBČINA ILIRSKA BISTRICA: Izgradnja centralnega vrtca v Ilirski Bistrici – 3. faza
 • OBČINA MOZIRJE: Izgradnja čistilne naprave 6000 PE
 • GORENJE: Izvedba elektro meritev na strojih in instalacijah
 • KOMUNALA NOVO MESTO: Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske, sklop 2 - vodarni Jezero in Stopiče
 • KOMUNALNO PODJETJE VELENJE: Vročevodni priključni vod za industrijsko cono Šoštanj
 • OBČINA PLJEVLJA: Projekt DOLB Pljevlja
 • DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR: Oprema in montaža za 110kV stikališče HE Fala
 • KOMUNALNO PODJETJE VELENJE: Tehnološka prenova toplotne podpostaje TPP 469 Lokovica
 • OBČINA KANAL OB SOČI: Priprava pitne vode Deskle
 • MESTNA OBČINA VELENJE: Gradnja skakalnic K55 in K35
 • PETROL ENERGETIKA: Obnova VN in SN opreme za CTP III faza
 • ELES: Zamenjava zaščite 110kV zbiralk v RTP Maribor
 • KOMRAD: Naprava za pripravo pitne vode Voćin
 • PREMOGOVNIK VELENJE: Dobava, montaža in spuščanje v pogon daljinskega vodenja v RTP NOP
 • MESTNA OBČINA MARIBOR: Izvedba vročevoda po Prežihovi in Gregorčičevi ulici
 • METAL RAVNE: Rekonstrukcija transformatorske postaje TP UHL
 • KOMUNALNO PODJETJE VELENJE: Tehnološka prenova toplovodnega sistema Koželjskega ulica Velenje
 • ELEKTRO CELJE: Elektromontažna dela na RTP Slovenj Gradec, Vuzenica, Brežice, Rogaška Slatina

2015

Projekti:

 • ACRONI: Predelava dela Linije Wellman Drever
 • ELEKTRO GORENJSKA: Dobava in montaža 110kV kabla za daljnovod 110 + 20kV RTP Železniki - Bohinj
 • LITOSTROJ POWER: Montaža turbinske opreme ter pomožnih sistemov novogradnje na HE Brežice
 • KONČAR: Montaža generatorske opreme ter pomožnih sistemov novogradnje na HE Brežice
 • OBČINA GRAD: Oskrba s pitno vodo Pomurja sistem C
 • OBČINA KRŠKO: Črpališče za območje starega dela Krškega
 • ACRONI: Linija za brezkislinsko črpališče HVB (SSAP)
 • OBČINA ŠENTJUR: Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle – Hidravlična izboljšava in dogradnja vodovodnega sistema v občini Šentjur
 • OBČINA LJUTOMER: Oskrba s pitno vodo Pomurja - sistem C – sklop 2
 • ELES: Izvedba gradbenih del, izdelava, dobava ter montaža jeklenih konstrukcij na objekt DV 110kV Gorica- Ajdovščina
 • OBČINA JESENICE: Izgradnja kanalizacije in nadgradnja ter rekonstrukcija centralne čistilne naprave v občini Jesenice – izgradnja terciarne stopnje čiščenje na CČN Jesenice
 • ELES: Obnova komandne in obratne stavbe na objektu RTP 400/110kV Okroglo
 • MESTNA OBČINA VELENJE: Sanacija poslovnega centra Standard
 • KOMUNALNO PODJETJE VELENJE: Tehnološka prenova toplovodnega sistema na področju Prešernovega trga, Trga svobode in Trga bratov Mravljakov v Šoštanju, oskrbovano iz TPP 316 Mercator Šoštanj 2. faza
 • SMS MEVAC: Kotlovnica SMS Mevac / Metal Ravne
 • METAL RAVNE: Projekt Plomba - prestavilo energentov
 • METAL RAVNE: Rekonstrukcija hladilnega sistema UHP talilne peči
 • GORENJE: Zamenjava opreme v TP2-PSA2
 • KOMUNALNO PODJETJE VELENJE: Tehnološka prenova toplotne postaje TPP 068 in ITP 068A
 • SAVSKE ELEKTRARNE: Zamenjava tesnil in obnova protikorozijske zaščite prelivnega polja 3 na HE Vrhovo
 • OBČINA LJUBNO: Skakalni center Savina - rekonstrukcija skakalnice K85
 • DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR: Obnova agregata 2 na MHE Melje
 • DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR: Zamenjava turbinskih rešetk na AG3 HE Vuzenica
 • METAL RAVNE: Rekonstrukcija TP UHP

2014

Projekti:

 • TE ŠOŠTANJ: Dobava naprave za razžveplanje dimnih plinov bloka 6
 • ELEKTRO CELJE: RTP Žalec
 • OBČINA MAKOLE IN POLJČANE: Oskrba s pitno vodo v porečju Dravinje, 3 sklop
 • KOMUNALNO PODJETJE SLOVENJ GRADEC: Sanacija kotlarne OŠ Mislinja
 • TERMOELEKTRANA "NIKOLA TESLA", OBRENOVAC: Izgradnja in zagon nove čistilne naprave za odpadne vode pri termoelektrarni Nikole Tesle A v Obrenovcu v Srbiji
 • OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH: Kanalizacija s čistilno napravo Mestinje
 • OBČINA ŠOŠTANJ: Izgradnja Vrtca Šoštanj
 • ELES/ELEKTRO MARIBOR: RTP 110/20Kv Podvelka – sekundarna
 • ELES: Dobava omar sekundarne opreme in lastne rabe, montažna dela v RTP Podlog
 • OBČINA ŠENTJUR: Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle - Hidravlična izboljšava in dogradnja vodovodnega sistema v občini Šentjur
 • OBČINA GRAD: Oskrba s pitno vodo Pomurja - sistem B - sklop 1
 • TE ŠOŠTANJ: Izvedba elektro montažnih del in montaža opreme za 400 kV GIS stikališče bloka 6
 • METAL RAVNE: Izdelava projektne dokumentacije za postavitev tehnološkega postrojenja Nove vakuumske ponovčne peči VPP2
 • ELES: Gradbena in elektromontažna dela na DV 2x110kV Krško Hudo
 • ACRONI: Izdelava, dobava, motaža in zagon Lužilne kadi 1
 • PETROL ENERGETIKA: Rekonstrukcija TP 50,4kV Kotlarna, 1. faza
 • METAL RAVNE: Transformatorska postaja TP UHP in TP Nova jeklarna
 • METAL RAVNE: Nova vakumska ponovčna peč VPP 2, strojne in elektro instalacije
 • ELEKTRO CELJE: Elektromontažna in zemeljska dela po odpravi žledoloma 2014 – DV 20kV Lokovica
 • OBČINA KRŠKO: Črpališče za protipoplavno zaščito območja starega dela Krškega
 • CINKARNA CELJE: Sanacija zračno sušilnega stolpa
 • SMS INNSE: VOD in LF naprave Metal Ravne
 • KOMUNALNO PODJETJE SLOVENJ GRADEC: Sanacija kotlarne Osnovne šole Mislinja
 • OBČINA VITANJE: Energetska sanacija kotlarne OŠ Vitanje

2013

Projekti:

 • TE ŠOŠTANJ: Dobava naprave za razžveplanje dimnih plinov
 • MESTNA OBČINA VELENJE: Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini
 • DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR: Obnova obratovalne zapornice pretočnega polja 1 HE Dravograd
 • DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR: Dobava in montaža opreme na 110kV stikališču HE Formin
 • TE ŠOŠTANJ: Priprava vode
 • TE ŠOŠTANJ: Amoniačna voda bloka 6
 • SIEMENS: Dobava in montaža opreme za 400 kV GIS stikališča za blok 6 v TEŠ
 • LITOSTROJ POWER: Rekonstrukcija HE Weinzodl
 • DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR: Obnova strojne opreme obratovalnih zapornic pretočnih polj 1 in 3 HE Vuzenica
 • ELES: RTP 110/20kV Ilirska Bistrica
 • DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR: Dograditev hladilnega sistema na agregatu 2 HE Zlatoličje
 • SOŠKE ELEKTRARNE NOVA GORICA: Obnova HE Doblar
 • COLT INTERNATIONA: Izdelava in montaža sistema ogrevanja
 • ACRONI: Industrijska čistilna naprava
 • JKPV VODOVOD: Izdelava idejnega projekta za pripravo pitne vode - mehčanje vode za vodovod "Sremska Mitrovica"
 • PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA VOJNIK: Izdelava projektne dokumentacije, pridobitev gradbenega dovoljenja in izvedba GOI za podzemni povezovalni hodnik ter izvedba nove transformatorske postaje

2012

Projekti:

 • TE ŠOŠTANJ: Gradbene instalacije B6
 • BOLNIŠNICA TOPOLŠICA: Energetska sanacija stavb Bolnišnice Topolšica
 • TE ŠOŠTANJ: Dobava naprave za razžveplanje dimnih plinov bloka 6
 • DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR: Remont pogonskih mehanizmov obratovalnih zapornic pretočnih polj 3 in 4 HE Fala
 • SIEMENS: Demontaža in montaža plinsko okloplenih zbiralk v RTP Gorica
 • LITOSTROJ POWER: Gradnja HE Krško
 • RUDIS/ GORENJE: Obnova HE Doblar 1 – LOT EE
 • RIKO: Montaža generatorske opreme Sv. Petka - Makedonija
 • ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRBSKE: Rekonstrukcija hladilnega sistema na HE Bočac
 • METAL RAVNE: Izvedba TP EPŽ III
 • ACRONI: Modernizacija ogrodja blooming strojno tehnološka montaža en elektro tehnološka
 • OBČINA ILIRSKA BISTRICA: Oskrba s toplotno energijo za objekt OŠ Toneta Tomšiča, Knežak
 • OBČINA ILIRSKA BISTRICA: Oskrba s toplotno energijo za objekt OŠ Dragotina Ketteja in Ilirska Bistrica
 • VOLTAIKA: Projektiranje, dobava, montaža in zagon sončne elektrarne 49,5kWp
 • METAL RAVNE: Rekonstrukcija SN stikalnih celic v TP Valjarni III
 • ACRONI: Rekonstrukcija RTP Javornik in TP3 Javornik
 • TE ŠOŠTANJ: Izvedba elektro instalacij v južnem stopnišču bloka 6
 • ACRONI: Transformatorska postaja TP Harsco

2011

Projekti:

 • VODOVOD-KANALIZACIJA: Nadomestni objekt za pripravo pitne vode - vodarna Frankolovo - tehnološka oprema - II. Faza
 • KOMUNALNO PODJETJE VELENJE: Izvedba 3. faze rekonstrukcije CEP - črpališča 110MW
 • ACRONI: Lužilna kad 3 - izvedba gradbenih del, dobava, montaža in zagon opreme ter izdelava projektne dokumentacije
 • KOMUNALNO PODJETJE VELENJE: Izvedba 3.faze rekonstrukcije CEP - Črpališče 110 MW
 • KONČAR: Popravilo agregata št. 1 HE Boštanj
 • ACRONI: Dobava in polaganje 35kV kablovoda RTP Jeklarna - RTP Bela, ter ureditev dveh 35kV celic
 • METAL RAVNE: Izvedba nove TP Metal Nova Jeklarna
 • TE ŠOŠTANJ: Sanacija kanalov dimnih plinov, recirkulacije DP ter kanalov svežega zraka bloka 5
 • TE ŠOŠTANJ: Revizija grelnikov zraka na A in B strani bloka 5
 • MPI-RECIKLAŽA: Zamenjava obstoječe reakcijske posode RDP naprave
 • ALSTOM: Supply and prefabrication of Embedded pieces for Steam Turbine Hall – izdelava sidrnih plošč
 • EUROCITY: Fotonapetostna elektrarna Eurocity
 • TE ŠOŠTANJ : Vzdrževalna dela na energetskih sistemih REMONT
 • JP ENERGETIKA LJUBLJANA: Gradnja centralne hladilne strojnice in hladilnih posta za ŠP Stožice
 • ELEKTROPRIVREDA RS: Rekonstrukcija sistema čiščenja odpadnih vod v TE Ugljevik
 • METAL RAVNE: Transformatorska postaja TP EPŽ III
 • MPI RECIKLAŽA: Razvoj naprav in postopkov za izločanje TOC-jev iz industrijskih odpadnih plinov
 • LITOSTROJ: Obnova AG1 Na HE Boštanj
 • RTV Slovenija: Zamenjava elektro agregata za OC Krvavec in AOC Trdinov vrh
 • METAL RAVNE: Nova proizvodna hala za postavitev EPŽ naprave
 • ELEKTRO CELJE: Izdelava in dobava omar zaščite vodenja in lastne rabe za RTP Velenje in RTP Slovenj Gradec
 • KPV: Izvedba razširitve toplifikacije v KS Lokovica
 • SOENERGETIKA: Kotlovnica Planina Kranj – Vgradnja SPTE 1in SPTE 2 naprave
 • TE ŠOŠTANJ: Zamenjava generatorja v TE Šoštanj
 • ACRONI: Dobava 35 kV kablovoda RTP Jeklarna - RTP Bela
 • MAP TRADE: Centralna čistilna naprava Domžale – Kamnik
 • ACRONI: Transformatorska postaja TP Blooming
 • GORENJE NO: Izvedba del za sušilnik ATM2
 • MPI RECIKLAŽA: Dobava in montaža nizkonapetostnega stikalnega bloka, NN kompenzacije za transformatorsko postajo
 • EL-TEC MULEJ: Gradbena in strojna dela izgradnje toplovodnega omrežja na območju EPF Maribor

2010

Projekti:

 • KOTO: Dograditev bioplinske naprave KOTO
 • SGP ZASAVJE TRBOVLJE: Izvedba elektro in strojnih instalacij za rekonstrukcijo hladilnega sistema
 • RUDIS: Izvedba el. inštalacij za SPTE Toplarna Hrastnik
 • ELEKTRO SLOVENIJA: Izdelava in dobava omar sekundarne opreme, lastne rabe, omaric merilne napetosti in izvajanje elektro montažnih del, RTP Laško
 • DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR: Demontaža, dobava in montaža opreme 110kV stikališča HE Dravograd
 • JP ENERGETIKA LJUBLJANA: Strojno instalacijska dela po sklopih
 • MPI – RECIKLAŽA: Zamenjava dimovodnih povezav med vrečastim filtrom in RDP napravo
 • KONČAR: Popravilo agregata št. 3 HE Boštanj
 • RADEČE PAPIR: Sanacija transformatorske postaje TP Radeče
 • GORENJE NOTRANJA OPREMA: Ureditev napajanja z električno energijo na območju GNO in Marlesa
 • PETROL ENERGETIKA: Energetska oskrba podjetja KOVIS livarna Valji-obrat MO
 • SUROVINA: Rekonstrukcija objekta TGO za predelavo nenevarnih odpadkov v trdo gorivo
 • TE ŠOŠTANJ: Varnostna celica in telekomunikacijsko vozlišče v TE Šoštanj
 • LAFARGE CEMENT: Rekonstrukcija hladilnega sistema
 • TE TOL: Zamenjava zunanje razsvetljave na deponiji premoga
 • ELEKTRO PRIMORSKA: Dobava in montaža opreme in materialov ob zamenjavi transformatorja TR1 v RTP Vrtojba
 • MPI RECIKLAŽA: Zamenjava izstopne cevi iz RDP naprave
 • ALSTOM: Predmontaža statorjev, rotorjev in generatorjev za HE Krško
 • TOPLARNA HRASTNIK: Sočasna proizvodnja toplotne in električne energije (SPTE) 2
 • MO VELENJE: Optimizacija delovanja klimatske naprave v Glasbeni šoli VelenjeTP v okviru projekta smučarsko tekaški center na Rogli
 • JP ELEKTROPRIVREDA: Rekonstrukcija postrojenja za notranji transport žlindre bloka 4 v TE Tuzla
 • GORENJE TIKI: Razširitev proizvodnje bojlerjev Stara Pazova
 • EL – TEC MULEJ: Projekt Vročevod Študentski Kampus Maribor
 • Fotonapetostna elektrarna Esotech
 • ACRONI: Dobava in montaža strojnih inštalacij na projektu Transport debele pločevine (TDP)
 • ELEKTRO LJUBLJANA: Izvedba elektromontažnih del in dobav drobne opreme za RTP 110/20 kV Litostroj

2009

Projekti:

 • Elektro – Slovenija: Izvedba gradbenih in elektromontažnih del 400 kV stikališča RTP Podlog
 • Acroni - Izvedba elektro inštalacijskih del projekt 353 – Transport debele pločevine
 • MO Maribor – Vročevod Koroški most
 • Elektro – Slovenija: Elektromontažna dela s tehnološkimi ozemljitvami za projekt: RTP Moste 110kV v GIS izvedbi v HE Moste
 • Gorenje d.d. - Črpalna hidroelektrarna Avče, elektromontažna oprema sklop B
 • JP Elektroprivreda BiH - Izdelava idejnega projekta, študija vplivov na okolje in investicijski program izgradnje novega bloka 7 v TE Tuzla
 • Občina Šoštanj - Izvedba rekreacijskega in kulturnega središča Ravne pri Šoštanju
 • Acroni – Premontaža livne naprave za kontinuirano ulivanje jeklenih polizdelkov
 • Alstom - Sestavljanje generatorskih statorjev v Esotech za HE Krško
 • Elektro-Slovenija - Izvedba elektro montažnih del pri obnovi stikališča v RTP Maribor
 • Luka Koper – TP S1 Sežana v območju Terminala v Sežani
 • Acroni – Rekonstrukcija TP 3 Javornik, TP 4 in TP 6

2008

Projekti:

 • Acroni - Hlajenje odprtega in zaprtega sistema kontiliva
 • Vzdrževanje energetskih naprav, naprav za transport pepela in žlindre ter tlačnih delov energetskih sistemov v TE Šoštanj
 • Izvedba testov adsorbcije TOC in HOS iz dimnih plinov v bobnastih pečeh; IDP za posodobitev procesa čiščenja dimnih plinov v MPI Reciklaža
 • Projekti v Minervi Žalec
 • JP Elektroprivreda BiH: Transport žlindre in pepela v TE Tuzla
 • Metal Ravne - Izvedba elektro in strojno instalacijskih del v okviru projekta Razširitve vlivališča v Jeklarni II
 • Savske elektrarne – obnova HE Moste
 • Projektiranje in izvedba projekta – daljinsko hlajenje v MO Velenje ter bližnjih okoliških objektov
 • Dravske elektrarne Maribor – Izvajalski inženiring – demontaža, montaža in gradbena dela na HE Zlatoličje in jezu Melje
 • Toplotna oskrba Maribor – Rekonstrukcija kemične priprave vode

2007

Projekti:

 • Industrijska čistilna naprava v Drogi Kolinska
 • Koto - Izgradnja naprave za proizvodnjo bioplina - Koto
 • Acroni - največja industrijska čistilna naprava za škajni jami Blooming in Steckel v Sloveniji ter objekt obdelave muljev
 • Recirkulacija kanalov dimnih plinov na bloku 5 v TE Šoštanj
 • Acroni - RTP Jeklarna 110/35 kV II.faza
 • Metal Ravne – TP Valjarna III in sodelovanje pri izgradnji kovačnice težkih odkovkov
 • Komunalno podjetje Velenje – Centralna energetska postaja
 • W&P PROFIL – primarno drobljenje in transport silicijevih zlitin
 • VIRO – projektna dokumentacija za pretovarjanje sladkorja v vagone

2006

Dogodki:

 • Priznanje RS edinemu finalistu za poslovno odličnost v zasebnem sektorju
 • Slovenski ekološki dan v Beogradu
 • Gradnja kulture mednarodnega trženja
 • Mednarodna konferenca TP za vode
 • Odprtje Esotech Solutions v Beogradu

Projekti:

 • Rekonstrukcija na RDP napravi v Mežici
 • Izgradnja parnega kotla v Toplarni Šiška
 • Industrijska čistilna naprava Javor Pivka
 • Elektro tehnološke instalacije Gorenje Valjevo

2005

Dogodki:

 • Obisk Ministra za okolje, Ministra za finance, Ministra za zunanje zadeve v družbi
 • Organizacija mednarodne konference Ekonomija in okolje z udeleženci iz Azije
 • Organizacija konference Tehnološke platforme za vode v Belih vodah
 • Pridobitev certifikat OHSAS 18001

Projekti:

 • Projekti na področju hidroenergetike Vuhred in Ožbalt na Dravi, Boštanj na Savi
 • Toplarna Maribor - prva kogeneracija
 • Acroni - zaprti tokokrog voda
 • TE Tuzla - projektiranje postrojenja za obvladovanje žlindre in pepela - idejni projekt

2004

 • Promocija referenčnih tehnologij na ciljnih trgih

2003

 • Ustanovitev gospodarskega združenja "Slovenski ekološki grozd"
 • Zlato priznanje za inovacijo termične izrabe odpadkov

2002

 • Projekt 20 ključev
 • Izdaja knjige Ljudje in Esotech
 • Praznovanje 50-letnice poslovanja
 • ISO 14 000

2001

 • Pogodba o dolgoročnem sodelovanju s Kemijskim inštitutom

2000

 • Evropski varilni certifikat
 • Registracija raziskovalne skupine pri Ministrstvu za znanost in tehnologijo
 • Otvoritev Centra za razvoj in Učno prezentacijskega centra Esotech 2000
 • Odkup lastniškega deleža od državnih skladov
 • Prvi skupni projekt z Institutom Jožef Stefan na področju ekologije

1996

 • Sprememba imena in pravne oblike v Esotech d.d.
 • ISO 9001


1995

 • Prvi izvajalci projektov v energetiki na domačem trgu
 • Statusno, lastninsko in programsko prestrukturiranje

1991

 • Osamosvojitev Slovenije in začetek tranzicije v podjetju

1990

 • Organizacijske spremembe

1989 - 1952

 • Razvoj, projektiranje in proizvodnja rudarske ter transportne opreme

1952

 • Nastanek podjetja Elektrostrojna Oprema
 
okoljska politika
kakovost
infotech
Fotonapetostna elektrarna
Trenutna moč:
Pridobljeno:
Prihranek CO2:Vizitka

ESOTECH, družba za razvoj in izvajanje ekoloških in energetskih projektov, d.d.

Preloška cesta 1
3320 Velenje
Slovenija
EU

Telefon +386 3 8994 500
Telefaks +386 3 8994 503
E-mail info@esotech.si
Davčna številka 73789933
Matična številka 5693799
več...

 

ISOCert


© 2023 Esotech, d.d.
Preloška cesta 1, 3320 Velenje, Slovenija, EU, Telefon +386 3 8994 500, Telefaks +386 3 8994 503,
Esotech, d.d. se zavezuje, da bo varoval vse osebne podatke v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004) in na njegovi podlagi izdanimi predpisi. Vse pravice pridržane.
Sprejemam piškotke.

EU Cookie Directive Module Information