Esotech, d.d.

.

novice
o podjetju
ekologija
energetika
gradbeništvo
reference
ELEKTRO PROIZVODNJA

Ekipa

Srebrno nacionalno priznanje za inovativni projekt
»Sistem obdelave odpadnih vod v termoelektrarni Nikola Tesla A, Obrenovac«
Srebrno nacionalno priznanje za inovativni projekt »Sistem obdelave odpadnih vod v termoelektrarni Nikola Tesla A, Obrenovac«

Video posnetki

Razvojni projekt Green Hull

Razvojni projekt Green Hull

Conference_on_Enhancing_Energy_Efficiency_in_Captive_Power_Plants

Conference on Enhancing Energy Efficiency in Captive Power Plants

Vodarne Kanal ob Soči

Vodarne Kanal ob Soči

Acroni AOD Converter

Acroni AOD Converter

ČN Mestinje

ČN Mestinje

Vrtec Šoštanj

Vrtec Šoštanj

Vodarna Frankolovo

Vodarna Frankolovo

 
zgodovina

2022

Projekti:

2021

Projekti:

2020

Projekti:

 • MINISTRSTVO ZA ZEMLJODELSTVO, SEVERNA MAKEDONIJA: Gradbena dela za izgradnjo postrojenja za čiščenje pitne vode v Občini Karbinci
 • METKA/TE TO LJUBLJANA: Izvedba strojnih in elektromontažžnih del na relokaciji daljinskega ogrevanja
 • TERMOELEKTRARNA BRESTANICA: Izdelava, dobava, montaža, preizkušanje in puščanje v pogon pomožnih tehnoloških sistemov – LOT 3 v okviru projekta »Izgradnja plinskih blokov 40-70 MW v TE Brestanica, FAZA 1B«
 • OBČINA ORAŠJE: Projektiranje in gradnja postrojenja za čiščenje pitne vode in navezava v sistem vodooskrbe
 • TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ: Varilske storitve
 • RIKO: Baterijski hranilnik NEDO
 • ELES: Dobava sekundarne opreme, izdelava in montaža omar sekundarne opreme in elektromontažna dela za objekt RTP Beričevo
 • MESTNA OBČINA VELENJE: Izvedba GOI del za projekt CTN revitalizacija starotrškega jedra
 • DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR: Remont obratovalnih zapornic pretočnih polj (HE Ožbalt, HE Fala)
 • OBČINA VERŽEJ: Podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva za celovito energetsko prenovo objektov OŠ Veržej, VD Veržej, OŠ Kobilje in ŠD Radenci
 • KOLEKTOR IGIN: RTP Krško: Dobava sekundarne opreme in izdelava omar
 • JP KOMUNALA SLOVENJ GRADEC: Izgradnja kotlovnice na lesno biomaso
 • TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ: Dobava materiala in izvedba storitev za remont ocevja kotla, turbine in generatorja bloka 6 - več sklopov
 • KOMRAD: Izgradnja postrojenja za čiščenje odtadnih voda aglomeracije Slatina in pristopne ceste
 • C&G: RTP Beričevo: Dobava in montaža opreme LR

2019

Projekti:

2018

Projekti:

 • RUDNIK UGLJA PLJEVLJA: Rekonfiguracija i modernizacija DTO sistema - I.faza
 • ELES: RTP Podlog: Izdelava, dobava in montaža opreme LR in sekundarne opreme; elektromontažna dela
 • DOLB BOVEC: Daljinsko ogrevanje na lesno biomaso Bovec
 • ELEKTRO CELJE: Izdelava projektne dokumentacije PGD, PZI in PID za tri objekte na območju DE Krško
 • TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ: Vzdrževalna in sanacijska dela na področju transporta produktov; Vgradnja lijaka za vračanje žlindre na cevni transportni trak bloka 6; Razna vzdrževalna dela v okviru remonta bloka 5 in 6; Dobava in vgradnja izpihovalcev žlindre na sesalnih glavah premogovega prahu na bloku 6 v TE Šoštanj; Vzdrževanje prašno kurilnega sistema in naprav v TE Šoštanj (sklop 1 in 2)
 • KOVIS-LIVARNA: Dobava in montaža transformatorske postaje za projekt "TP KOVIS"
 • ELES: Ureditev poslovnih prostorov v RTP Podlog
 • UTILITY COMPANY "ZHYTOMYRVODOKANAL": Rekonstrukcija KČN Zhytomyr, vključno z zamenjavo strojne in elektro opreme ter kanalizacijskega omrežja
 • ELEKTRO MARIBOR: Primarna in sekundarna oprema za RTP 110/20/10 KV Dobrava
 • KOMUNALNO PODJETJE VELENJE: Tehnološka prenova TPP 431, 325, 330
 • OBČINA NEVESINJE: Posodobitev čistilne naprave za pripravo pitne vode Alagovac
 • MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR: Zagotovitev poplavne varnosti in zagotovitev stabilnosti struge reke Meže na Ravnah in Prevaljah
 • OBČINA MISLINJA: Gradnja centra za zdravje in šport Mislinja, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki
 • OBČINA ŠOŠTANJ: Izvedba rekonstrukcije in dozidave Glasbene šole Šoštanj
 • PETROL: Povečanje prenosne moči RTP Lipa - CTP in CTP - TP AQUAFILSLO - TP KOVINTRADE CTP, ter menjava TR 232 35/5 kV s 4 MVA na 16 MVA
 • OBČINA DOLENJSKE TOPLICE: KČN Dolenjske Toplice
 • OBČINA KANAL OB SOČI: Postaja za pripravo pitne vode Ročinj
 • DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR: Remont zapornih tabel obratovalne zapornice pretočnega polja 3 HE Fala
 • MESTNA OBČINA VELENJE: Javno-zasebno partnerstvo za izvedbo projekta Vrtec Vinska Gora
 • KOLEKTOR KOLING: Izvedba vseh instalacijskih del pri izgradnji proizvodnega objekta Lonstroff

2017

Projekti:

 • JP KOMUNALA SLOVENJ GRADEC: Izgradnja vodovodnega sistema v Mislinjski dolini, vodarna Suhi dol
 • OBČINA KANAL OB SOČI: Filtracija vode Avče
 • JP KOMUNALA SLOVENJ GRADEC: Izgradnja vodovodnega sistema v Mislinjski dolini, vodarna Suhi dol
 • TE ŠOŠTANJ: Avtomatski urni nadzor voda z optimiranjem porabe (objekt DEKA 3)
 • OBČINA POLJČANE: priprava projektne dokumentacije za ČN Poljčane
 • ELEKTRO CELJE: Projektna dokumentacija in projektantski nadzor RTP Vojnik
 • GORENJE: Izvedba meritev na strojih
 • TE BRESTANICA: Izgradnja novih plinskih turbin za TE Brestanica
 • GORENJE: Dograditev TP Gorenje Marles 4 in kablovod TP Serioplast
 • KOMUNALA NOVO MESTO: Začasna sanacija komunalne čistilne naprave Dolenjske Toplice
 • ELES: Dobava in montaža naprav lastne rabe za stikališče 110 kV RTP Plave
 • ELEKTRO MARIBOR: Izdelava projektne dokumentacije za RTP 110/20 kV Dobrava
 • SAVSKE ELEKTRARNE LJUBLJANA: Zamenjava tesnil in obnova protikorozijske zaščite prelivnega polja 5 na HE Vrhovo
 • PETROL ENERGETIKA: Obnova črpališča SIIIa
 • TE PLOMIN: Rekonstrukcija lamelnega usedalnika
 • KOMUNALNO PODJETJE VELENJE: Posodobitev interne toplotne postaje ITP 340-5
 • OBČINA KANAL OB SOČI: Vodarna Ložice
 • KORONA: Jez Podselo, rekonstrukcija pripadajoče elektro opreme
 • SIJ METAL RAVNE: Nova TP za izvedbo elektro in strojnih inštalacij za novo kontinuirno peč za toplotno obdelavo v Valjarni
 • ISTARSKI VODOVOD: Izdelava projektne dokumentacije za rekonstrukcijo črpalne postaje in transformatorske postaje Sv. Ivan
 • SIJ METAL RAVNE: Izdelava projektne dokumentacije za rekonstrukcijo SN stikalne celice TP Mehanična delavnica in izgradnje nove TP
 • HESS: Vzpostavitev oddaljenih delavnih mest gorvodnih hidroelektrarn na HE Brežice
 • PETROL ENERGETIKA: Obnova VN in SN opreme CTP IV. Faza za TP Livarna

2016

Projekti:

 • ELEKTROPRIVREDA ČRNE GORE AD NIKŠIĆ: Idejni projekt TE Pljevlja
 • HENKEL MARIBOR: Industrijska čistilna naprava
 • ELES: RTP Podlog, Izdelava in dobava omar sekundarne opreme, lastne rabe, omaric merilne napetosti in izvajanje elektromontažnih del
 • SIJ ACRONI: AOD converter
 • SIJ ACRONI: Transformatorski postaji TP LTO in TP WTP
 • SIJ RAVNE SYSTEM: Migracija strojev
 • SIJ ACRONI: Izvedba tehnoloških instalacij na liniji za toplotno obdelavo HTL
 • OBČINA ILIRSKA BISTRICA: Izgradnja centralnega vrtca v Ilirski Bistrici – 3. faza
 • OBČINA MOZIRJE: Izgradnja čistilne naprave 6000 PE
 • GORENJE: Izvedba elektro meritev na strojih in instalacijah
 • KOMUNALA NOVO MESTO: Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske, sklop 2 - vodarni Jezero in Stopiče
 • KOMUNALNO PODJETJE VELENJE: Vročevodni priključni vod za industrijsko cono Šoštanj
 • OBČINA PLJEVLJA: Projekt DOLB Pljevlja
 • DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR: Oprema in montaža za 110kV stikališče HE Fala
 • KOMUNALNO PODJETJE VELENJE: Tehnološka prenova toplotne podpostaje TPP 469 Lokovica
 • OBČINA KANAL OB SOČI: Priprava pitne vode Deskle
 • MESTNA OBČINA VELENJE: Gradnja skakalnic K55 in K35
 • PETROL ENERGETIKA: Obnova VN in SN opreme za CTP III faza
 • ELES: Zamenjava zaščite 110kV zbiralk v RTP Maribor
 • KOMRAD: Naprava za pripravo pitne vode Voćin
 • PREMOGOVNIK VELENJE: Dobava, montaža in spuščanje v pogon daljinskega vodenja v RTP NOP
 • MESTNA OBČINA MARIBOR: Izvedba vročevoda po Prežihovi in Gregorčičevi ulici
 • METAL RAVNE: Rekonstrukcija transformatorske postaje TP UHL
 • KOMUNALNO PODJETJE VELENJE: Tehnološka prenova toplovodnega sistema Koželjskega ulica Velenje
 • ELEKTRO CELJE: Elektromontažna dela na RTP Slovenj Gradec, Vuzenica, Brežice, Rogaška Slatina

2015

Projekti:

 • ACRONI: Predelava dela Linije Wellman Drever
 • ELEKTRO GORENJSKA: Dobava in montaža 110kV kabla za daljnovod 110 + 20kV RTP Železniki - Bohinj
 • LITOSTROJ POWER: Montaža turbinske opreme ter pomožnih sistemov novogradnje na HE Brežice
 • KONČAR: Montaža generatorske opreme ter pomožnih sistemov novogradnje na HE Brežice
 • OBČINA GRAD: Oskrba s pitno vodo Pomurja sistem C
 • OBČINA KRŠKO: Črpališče za območje starega dela Krškega
 • ACRONI: Linija za brezkislinsko črpališče HVB (SSAP)
 • OBČINA ŠENTJUR: Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle – Hidravlična izboljšava in dogradnja vodovodnega sistema v občini Šentjur
 • OBČINA LJUTOMER: Oskrba s pitno vodo Pomurja - sistem C – sklop 2
 • ELES: Izvedba gradbenih del, izdelava, dobava ter montaža jeklenih konstrukcij na objekt DV 110kV Gorica- Ajdovščina
 • OBČINA JESENICE: Izgradnja kanalizacije in nadgradnja ter rekonstrukcija centralne čistilne naprave v občini Jesenice – izgradnja terciarne stopnje čiščenje na CČN Jesenice
 • ELES: Obnova komandne in obratne stavbe na objektu RTP 400/110kV Okroglo
 • MESTNA OBČINA VELENJE: Sanacija poslovnega centra Standard
 • KOMUNALNO PODJETJE VELENJE: Tehnološka prenova toplovodnega sistema na področju Prešernovega trga, Trga svobode in Trga bratov Mravljakov v Šoštanju, oskrbovano iz TPP 316 Mercator Šoštanj 2. faza
 • SMS MEVAC: Kotlovnica SMS Mevac / Metal Ravne
 • METAL RAVNE: Projekt Plomba - prestavilo energentov
 • METAL RAVNE: Rekonstrukcija hladilnega sistema UHP talilne peči
 • GORENJE: Zamenjava opreme v TP2-PSA2
 • KOMUNALNO PODJETJE VELENJE: Tehnološka prenova toplotne postaje TPP 068 in ITP 068A
 • SAVSKE ELEKTRARNE: Zamenjava tesnil in obnova protikorozijske zaščite prelivnega polja 3 na HE Vrhovo
 • OBČINA LJUBNO: Skakalni center Savina - rekonstrukcija skakalnice K85
 • DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR: Obnova agregata 2 na MHE Melje
 • DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR: Zamenjava turbinskih rešetk na AG3 HE Vuzenica
 • METAL RAVNE: Rekonstrukcija TP UHP

2014

Projekti:

 • TE ŠOŠTANJ: Dobava naprave za razžveplanje dimnih plinov bloka 6
 • ELEKTRO CELJE: RTP Žalec
 • OBČINA MAKOLE IN POLJČANE: Oskrba s pitno vodo v porečju Dravinje, 3 sklop
 • KOMUNALNO PODJETJE SLOVENJ GRADEC: Sanacija kotlarne OŠ Mislinja
 • TERMOELEKTRANA "NIKOLA TESLA", OBRENOVAC: Izgradnja in zagon nove čistilne naprave za odpadne vode pri termoelektrarni Nikole Tesle A v Obrenovcu v Srbiji
 • OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH: Kanalizacija s čistilno napravo Mestinje
 • OBČINA ŠOŠTANJ: Izgradnja Vrtca Šoštanj
 • ELES/ELEKTRO MARIBOR: RTP 110/20Kv Podvelka – sekundarna
 • ELES: Dobava omar sekundarne opreme in lastne rabe, montažna dela v RTP Podlog
 • OBČINA ŠENTJUR: Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle - Hidravlična izboljšava in dogradnja vodovodnega sistema v občini Šentjur
 • OBČINA GRAD: Oskrba s pitno vodo Pomurja - sistem B - sklop 1
 • TE ŠOŠTANJ: Izvedba elektro montažnih del in montaža opreme za 400 kV GIS stikališče bloka 6
 • METAL RAVNE: Izdelava projektne dokumentacije za postavitev tehnološkega postrojenja Nove vakuumske ponovčne peči VPP2
 • ELES: Gradbena in elektromontažna dela na DV 2x110kV Krško Hudo
 • ACRONI: Izdelava, dobava, motaža in zagon Lužilne kadi 1
 • PETROL ENERGETIKA: Rekonstrukcija TP 50,4kV Kotlarna, 1. faza
 • METAL RAVNE: Transformatorska postaja TP UHP in TP Nova jeklarna
 • METAL RAVNE: Nova vakumska ponovčna peč VPP 2, strojne in elektro instalacije
 • ELEKTRO CELJE: Elektromontažna in zemeljska dela po odpravi žledoloma 2014 – DV 20kV Lokovica
 • OBČINA KRŠKO: Črpališče za protipoplavno zaščito območja starega dela Krškega
 • CINKARNA CELJE: Sanacija zračno sušilnega stolpa
 • SMS INNSE: VOD in LF naprave Metal Ravne
 • KOMUNALNO PODJETJE SLOVENJ GRADEC: Sanacija kotlarne Osnovne šole Mislinja
 • OBČINA VITANJE: Energetska sanacija kotlarne OŠ Vitanje

2013

Projekti:

 • TE ŠOŠTANJ: Dobava naprave za razžveplanje dimnih plinov
 • MESTNA OBČINA VELENJE: Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini
 • DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR: Obnova obratovalne zapornice pretočnega polja 1 HE Dravograd
 • DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR: Dobava in montaža opreme na 110kV stikališču HE Formin
 • TE ŠOŠTANJ: Priprava vode
 • TE ŠOŠTANJ: Amoniačna voda bloka 6
 • SIEMENS: Dobava in montaža opreme za 400 kV GIS stikališča za blok 6 v TEŠ
 • LITOSTROJ POWER: Rekonstrukcija HE Weinzodl
 • DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR: Obnova strojne opreme obratovalnih zapornic pretočnih polj 1 in 3 HE Vuzenica
 • ELES: RTP 110/20kV Ilirska Bistrica
 • DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR: Dograditev hladilnega sistema na agregatu 2 HE Zlatoličje
 • SOŠKE ELEKTRARNE NOVA GORICA: Obnova HE Doblar
 • COLT INTERNATIONA: Izdelava in montaža sistema ogrevanja
 • ACRONI: Industrijska čistilna naprava
 • JKPV VODOVOD: Izdelava idejnega projekta za pripravo pitne vode - mehčanje vode za vodovod "Sremska Mitrovica"
 • PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA VOJNIK: Izdelava projektne dokumentacije, pridobitev gradbenega dovoljenja in izvedba GOI za podzemni povezovalni hodnik ter izvedba nove transformatorske postaje

2012

Projekti:

 • TE ŠOŠTANJ: Gradbene instalacije B6
 • BOLNIŠNICA TOPOLŠICA: Energetska sanacija stavb Bolnišnice Topolšica
 • TE ŠOŠTANJ: Dobava naprave za razžveplanje dimnih plinov bloka 6
 • DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR: Remont pogonskih mehanizmov obratovalnih zapornic pretočnih polj 3 in 4 HE Fala
 • SIEMENS: Demontaža in montaža plinsko okloplenih zbiralk v RTP Gorica
 • LITOSTROJ POWER: Gradnja HE Krško
 • RUDIS/ GORENJE: Obnova HE Doblar 1 – LOT EE
 • RIKO: Montaža generatorske opreme Sv. Petka - Makedonija
 • ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRBSKE: Rekonstrukcija hladilnega sistema na HE Bočac
 • METAL RAVNE: Izvedba TP EPŽ III
 • ACRONI: Modernizacija ogrodja blooming strojno tehnološka montaža en elektro tehnološka
 • OBČINA ILIRSKA BISTRICA: Oskrba s toplotno energijo za objekt OŠ Toneta Tomšiča, Knežak
 • OBČINA ILIRSKA BISTRICA: Oskrba s toplotno energijo za objekt OŠ Dragotina Ketteja in Ilirska Bistrica
 • VOLTAIKA: Projektiranje, dobava, montaža in zagon sončne elektrarne 49,5kWp
 • METAL RAVNE: Rekonstrukcija SN stikalnih celic v TP Valjarni III
 • ACRONI: Rekonstrukcija RTP Javornik in TP3 Javornik
 • TE ŠOŠTANJ: Izvedba elektro instalacij v južnem stopnišču bloka 6
 • ACRONI: Transformatorska postaja TP Harsco

2011

Projekti:

 • VODOVOD-KANALIZACIJA: Nadomestni objekt za pripravo pitne vode - vodarna Frankolovo - tehnološka oprema - II. Faza
 • KOMUNALNO PODJETJE VELENJE: Izvedba 3. faze rekonstrukcije CEP - črpališča 110MW
 • ACRONI: Lužilna kad 3 - izvedba gradbenih del, dobava, montaža in zagon opreme ter izdelava projektne dokumentacije
 • KOMUNALNO PODJETJE VELENJE: Izvedba 3.faze rekonstrukcije CEP - Črpališče 110 MW
 • KONČAR: Popravilo agregata št. 1 HE Boštanj
 • ACRONI: Dobava in polaganje 35kV kablovoda RTP Jeklarna - RTP Bela, ter ureditev dveh 35kV celic
 • METAL RAVNE: Izvedba nove TP Metal Nova Jeklarna
 • TE ŠOŠTANJ: Sanacija kanalov dimnih plinov, recirkulacije DP ter kanalov svežega zraka bloka 5
 • TE ŠOŠTANJ: Revizija grelnikov zraka na A in B strani bloka 5
 • MPI-RECIKLAŽA: Zamenjava obstoječe reakcijske posode RDP naprave
 • ALSTOM: Supply and prefabrication of Embedded pieces for Steam Turbine Hall – izdelava sidrnih plošč
 • EUROCITY: Fotonapetostna elektrarna Eurocity
 • TE ŠOŠTANJ : Vzdrževalna dela na energetskih sistemih REMONT
 • JP ENERGETIKA LJUBLJANA: Gradnja centralne hladilne strojnice in hladilnih posta za ŠP Stožice
 • ELEKTROPRIVREDA RS: Rekonstrukcija sistema čiščenja odpadnih vod v TE Ugljevik
 • METAL RAVNE: Transformatorska postaja TP EPŽ III
 • MPI RECIKLAŽA: Razvoj naprav in postopkov za izločanje TOC-jev iz industrijskih odpadnih plinov
 • LITOSTROJ: Obnova AG1 Na HE Boštanj
 • RTV Slovenija: Zamenjava elektro agregata za OC Krvavec in AOC Trdinov vrh
 • METAL RAVNE: Nova proizvodna hala za postavitev EPŽ naprave
 • ELEKTRO CELJE: Izdelava in dobava omar zaščite vodenja in lastne rabe za RTP Velenje in RTP Slovenj Gradec
 • KPV: Izvedba razširitve toplifikacije v KS Lokovica
 • SOENERGETIKA: Kotlovnica Planina Kranj – Vgradnja SPTE 1in SPTE 2 naprave
 • TE ŠOŠTANJ: Zamenjava generatorja v TE Šoštanj
 • ACRONI: Dobava 35 kV kablovoda RTP Jeklarna - RTP Bela
 • MAP TRADE: Centralna čistilna naprava Domžale – Kamnik
 • ACRONI: Transformatorska postaja TP Blooming
 • GORENJE NO: Izvedba del za sušilnik ATM2
 • MPI RECIKLAŽA: Dobava in montaža nizkonapetostnega stikalnega bloka, NN kompenzacije za transformatorsko postajo
 • EL-TEC MULEJ: Gradbena in strojna dela izgradnje toplovodnega omrežja na območju EPF Maribor

2010

Projekti:

 • KOTO: Dograditev bioplinske naprave KOTO
 • SGP ZASAVJE TRBOVLJE: Izvedba elektro in strojnih instalacij za rekonstrukcijo hladilnega sistema
 • RUDIS: Izvedba el. inštalacij za SPTE Toplarna Hrastnik
 • ELEKTRO SLOVENIJA: Izdelava in dobava omar sekundarne opreme, lastne rabe, omaric merilne napetosti in izvajanje elektro montažnih del, RTP Laško
 • DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR: Demontaža, dobava in montaža opreme 110kV stikališča HE Dravograd
 • JP ENERGETIKA LJUBLJANA: Strojno instalacijska dela po sklopih
 • MPI – RECIKLAŽA: Zamenjava dimovodnih povezav med vrečastim filtrom in RDP napravo
 • KONČAR: Popravilo agregata št. 3 HE Boštanj
 • RADEČE PAPIR: Sanacija transformatorske postaje TP Radeče
 • GORENJE NOTRANJA OPREMA: Ureditev napajanja z električno energijo na območju GNO in Marlesa
 • PETROL ENERGETIKA: Energetska oskrba podjetja KOVIS livarna Valji-obrat MO
 • SUROVINA: Rekonstrukcija objekta TGO za predelavo nenevarnih odpadkov v trdo gorivo
 • TE ŠOŠTANJ: Varnostna celica in telekomunikacijsko vozlišče v TE Šoštanj
 • LAFARGE CEMENT: Rekonstrukcija hladilnega sistema
 • TE TOL: Zamenjava zunanje razsvetljave na deponiji premoga
 • ELEKTRO PRIMORSKA: Dobava in montaža opreme in materialov ob zamenjavi transformatorja TR1 v RTP Vrtojba
 • MPI RECIKLAŽA: Zamenjava izstopne cevi iz RDP naprave
 • ALSTOM: Predmontaža statorjev, rotorjev in generatorjev za HE Krško
 • TOPLARNA HRASTNIK: Sočasna proizvodnja toplotne in električne energije (SPTE) 2
 • MO VELENJE: Optimizacija delovanja klimatske naprave v Glasbeni šoli VelenjeTP v okviru projekta smučarsko tekaški center na Rogli
 • JP ELEKTROPRIVREDA: Rekonstrukcija postrojenja za notranji transport žlindre bloka 4 v TE Tuzla
 • GORENJE TIKI: Razširitev proizvodnje bojlerjev Stara Pazova
 • EL – TEC MULEJ: Projekt Vročevod Študentski Kampus Maribor
 • Fotonapetostna elektrarna Esotech
 • ACRONI: Dobava in montaža strojnih inštalacij na projektu Transport debele pločevine (TDP)
 • ELEKTRO LJUBLJANA: Izvedba elektromontažnih del in dobav drobne opreme za RTP 110/20 kV Litostroj

2009

Projekti:

 • Elektro – Slovenija: Izvedba gradbenih in elektromontažnih del 400 kV stikališča RTP Podlog
 • Acroni - Izvedba elektro inštalacijskih del projekt 353 – Transport debele pločevine
 • MO Maribor – Vročevod Koroški most
 • Elektro – Slovenija: Elektromontažna dela s tehnološkimi ozemljitvami za projekt: RTP Moste 110kV v GIS izvedbi v HE Moste
 • Gorenje d.d. - Črpalna hidroelektrarna Avče, elektromontažna oprema sklop B
 • JP Elektroprivreda BiH - Izdelava idejnega projekta, študija vplivov na okolje in investicijski program izgradnje novega bloka 7 v TE Tuzla
 • Občina Šoštanj - Izvedba rekreacijskega in kulturnega središča Ravne pri Šoštanju
 • Acroni – Premontaža livne naprave za kontinuirano ulivanje jeklenih polizdelkov
 • Alstom - Sestavljanje generatorskih statorjev v Esotech za HE Krško
 • Elektro-Slovenija - Izvedba elektro montažnih del pri obnovi stikališča v RTP Maribor
 • Luka Koper – TP S1 Sežana v območju Terminala v Sežani
 • Acroni – Rekonstrukcija TP 3 Javornik, TP 4 in TP 6

2008

Projekti:

 • Acroni - Hlajenje odprtega in zaprtega sistema kontiliva
 • Vzdrževanje energetskih naprav, naprav za transport pepela in žlindre ter tlačnih delov energetskih sistemov v TE Šoštanj
 • Izvedba testov adsorbcije TOC in HOS iz dimnih plinov v bobnastih pečeh; IDP za posodobitev procesa čiščenja dimnih plinov v MPI Reciklaža
 • Projekti v Minervi Žalec
 • JP Elektroprivreda BiH: Transport žlindre in pepela v TE Tuzla
 • Metal Ravne - Izvedba elektro in strojno instalacijskih del v okviru projekta Razširitve vlivališča v Jeklarni II
 • Savske elektrarne – obnova HE Moste
 • Projektiranje in izvedba projekta – daljinsko hlajenje v MO Velenje ter bližnjih okoliških objektov
 • Dravske elektrarne Maribor – Izvajalski inženiring – demontaža, montaža in gradbena dela na HE Zlatoličje in jezu Melje
 • Toplotna oskrba Maribor – Rekonstrukcija kemične priprave vode

2007

Projekti:

 • Industrijska čistilna naprava v Drogi Kolinska
 • Koto - Izgradnja naprave za proizvodnjo bioplina - Koto
 • Acroni - največja industrijska čistilna naprava za škajni jami Blooming in Steckel v Sloveniji ter objekt obdelave muljev
 • Recirkulacija kanalov dimnih plinov na bloku 5 v TE Šoštanj
 • Acroni - RTP Jeklarna 110/35 kV II.faza
 • Metal Ravne – TP Valjarna III in sodelovanje pri izgradnji kovačnice težkih odkovkov
 • Komunalno podjetje Velenje – Centralna energetska postaja
 • W&P PROFIL – primarno drobljenje in transport silicijevih zlitin
 • VIRO – projektna dokumentacija za pretovarjanje sladkorja v vagone

2006

Dogodki:

 • Priznanje RS edinemu finalistu za poslovno odličnost v zasebnem sektorju
 • Slovenski ekološki dan v Beogradu
 • Gradnja kulture mednarodnega trženja
 • Mednarodna konferenca TP za vode
 • Odprtje Esotech Solutions v Beogradu

Projekti:

 • Rekonstrukcija na RDP napravi v Mežici
 • Izgradnja parnega kotla v Toplarni Šiška
 • Industrijska čistilna naprava Javor Pivka
 • Elektro tehnološke instalacije Gorenje Valjevo

2005

Dogodki:

 • Obisk Ministra za okolje, Ministra za finance, Ministra za zunanje zadeve v družbi
 • Organizacija mednarodne konference Ekonomija in okolje z udeleženci iz Azije
 • Organizacija konference Tehnološke platforme za vode v Belih vodah
 • Pridobitev certifikat OHSAS 18001

Projekti:

 • Projekti na področju hidroenergetike Vuhred in Ožbalt na Dravi, Boštanj na Savi
 • Toplarna Maribor - prva kogeneracija
 • Acroni - zaprti tokokrog voda
 • TE Tuzla - projektiranje postrojenja za obvladovanje žlindre in pepela - idejni projekt

2004

 • Promocija referenčnih tehnologij na ciljnih trgih

2003

 • Ustanovitev gospodarskega združenja "Slovenski ekološki grozd"
 • Zlato priznanje za inovacijo termične izrabe odpadkov

2002

 • Projekt 20 ključev
 • Izdaja knjige Ljudje in Esotech
 • Praznovanje 50-letnice poslovanja
 • ISO 14 000

2001

 • Pogodba o dolgoročnem sodelovanju s Kemijskim inštitutom

2000

 • Evropski varilni certifikat
 • Registracija raziskovalne skupine pri Ministrstvu za znanost in tehnologijo
 • Otvoritev Centra za razvoj in Učno prezentacijskega centra Esotech 2000
 • Odkup lastniškega deleža od državnih skladov
 • Prvi skupni projekt z Institutom Jožef Stefan na področju ekologije

1996

 • Sprememba imena in pravne oblike v Esotech d.d.
 • ISO 9001


1995

 • Prvi izvajalci projektov v energetiki na domačem trgu
 • Statusno, lastninsko in programsko prestrukturiranje

1991

 • Osamosvojitev Slovenije in začetek tranzicije v podjetju

1990

 • Organizacijske spremembe

1989 - 1952

 • Razvoj, projektiranje in proizvodnja rudarske ter transportne opreme

1952

 • Nastanek podjetja Elektrostrojna Oprema
 
Politika kakovosti, ravnanja z okoljem ter politika varnosti in zdravja pri delu
infotech
Fotonapetostna elektrarna
Trenutna moč:
Pridobljeno:
Prihranek CO2:Vizitka

ESOTECH, družba za razvoj in izvajanje ekoloških in energetskih projektov, d.d.

Preloška cesta 1
3320 Velenje
Slovenija
EU

Splošno:
Telefon +386 3 8994 500
Telefaks +386 3 8994 503
E-mail

Povpraševanja / priprava ponudb:
Telefon +386 3 8994 523
E-mail

Davčna številka 73789933
Matična številka 5693799
več...

 

ISOCert


© 2024 Esotech, d.d.
Preloška cesta 1, 3320 Velenje, Slovenija, EU, Telefon +386 3 8994 500, Telefaks +386 3 8994 503,
Esotech, d.d. se zavezuje, da bo varoval vse osebne podatke v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004) in na njegovi podlagi izdanimi predpisi. Vse pravice pridržane.
Sprejemam piškotke.

EU Cookie Directive Module Information